Privacy Statement

Flaske

FLASKE spant zich ervoor in om de privacy van haar klanten en de gebruikers van haar website te beschermen. Dit Privacy Statement is van toepassing op ieder gebruik van de website https://flaskebottle.com/. Door gebruik te maken van deze website ga je akkoord met deze bepalingen.

Vooruitlopend op de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 van 27 april 2016 (hierna: (de) ‘AVG’) op 25 mei 2018, wordt in dit Privacy Statement aansluiting gezocht bij de terminologie van de AVG. Voor 25 mei 2018 dient ‘Wet bescherming persoonsgegevens’ gelezen te worden waar AVG staat.

Verantwoordelijke

De eenmanszaak “FLASKE” gevestigd te Utrecht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 6873175, hierna: “FLASKE”, is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG.

Persoonsgegevens

FLASKE kan via haar website je naam- en adresgegevens, betaalgegevens, e-mailadres, gebruikersnaam en IP-adres verwerken. Deze gegevens worden bijvoorbeeld verwerkt als je een bestelling plaatst op de website of deze retourneert, als je je registreert op de website of als je je inschrijft om op de hoogte gehouden te worden van de nieuwsbrief, acties en aanbiedingen of als je een vraag stelt aan FLASKE.

Doeleinden van de gegevensverwerking van persoonsgegevens

FLASKE verwerkt persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, en de daaruit voortvloeiende rechtsverhoudingen, ten aanzien van duurzame drinkflessen en alles wat in de ruimste zin daarmee verband houdt, zoals het bieden van service en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties. Als je aangeeft dat je daarmee akkoord gaat, kan FLASKE je persoonsgegevens ook gebruiken voor het versturen van nieuwsbrieven en je promotiemateriaal sturen over acties en aanbiedingen.

Vertrouwelijkheid

FLASKE gaat zorgvuldig om met je persoonsgegevens en zal de door jou verstrekte persoonsgegevens niet verkopen, verhuren, verspreiden of anderszins in de handel brengen met derden. Uitzondering hierop vormt de gegevensdeling met derden die FLASKE diensten verlenen ten behoeve van haar bedrijfsvoering, zoals bijvoorbeeld haar server hoster waar de website draait en de postbezorgingsdienst.

Beveiliging persoonsgegevens

FLASKE neemt passende technische en organisatorische maatregelen om je persoonlijke informatie te beschermen in lijn met de wettelijke verplichtingen. Zo wordt de website van FLASKE gehost op servers in de EER en vindt informatieopslag enkel plaats op beveiligde computers.

Cookies

De website van FLASKE maakt gebruik van cookies; kleine bestandjes die worden gebruikt om je instellingen en voorkeuren voor het gebruik van de website te onthouden. Bij het gebruik van de website word je om toestemming gevraagd voor het gebruik van Cookies voor zover dat wettelijk vereist is. Cookies zijn uit te schakelen via je browser, zie hiervoor bijvoorbeeld de deze toelichting van de Consumentenbond.

Minderjarigen

Als je jonger bent dan 16 jaar mag je slechts van de website en diensten van FLASKE gebruik maken als wij de toestemming van je ouders/verzorgers hebben.

Uw privacyrechten

Je hebt het recht om FLASKE te vragen om inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van je persoonsgegevens overeenkomstig de AVG. Stuur FLASKE een e-mail via info@flaskebottle.com als je van dit recht gebruik wenst te maken.

Aanpassingen in dit Privacy Statement

FLASKE is gerechtigd om haar Privacy Statement van tijd tot tijd aan te passen. Wijzigingen worden gepubliceerd op de website van FLASKE.

Vragen

Als je vragen of opmerkingen hebt met betrekking tot dit Privacy Statement kan je contact met FLASKE opnemen via info@flaskebottle.com.