Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1: Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

  1. Account: een door de Klant via de website van FLASKE aangemaakte account.
  2. Bestelling: een door de Klant via de Webshop geplaatste bestelling van een of meer FLASKEs. Zakelijke Klanten kunnen ook een bestelling plaatsen via de -mail of de telefoon.
  3. FLASKE: de eenmanszaak ”FLASKE” gevestigd te Utrecht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 6873175.
  4. FLASKE: het product dat FLASKE verkoopt via de Webshop.
  5. Klant: de natuurlijk- of rechtspersoon die een Overeenkomst sluit met FLASKE.
  6. Overeenkomst: de koopovereenkomst die de Klant sluit met FLASKE voor de koop van een of meerder FLASKEs.
  7. Partijen: FLASKE en de Klant gezamenlijk.
  8. Retourbeleid: het door FLASKE gehanteerde beleid ten aanzien van het retourneren van de FLASKE.
  9. Webshop: de online winkel op de website van FLASKE (URL: https://flaskebottle.com/)
  10. Website: de website van FLASKE (URL: https://flaskebottle.com)
  11. Zakelijke Klant(en) :De Klant die een natuurlijk persoon is die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en de Klant die rechtspersoon is.

ARTIKEL 2: Overeenkomst & toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1 De Overeenkomst komt tot stand wanneer FLASKE de door de Klant geplaatste Bestelling via een e-mail naar het door de Klant opgegeven e-mailadres heeft bevestigd.

2.2 Tijdens het bestelproces op de Webshop zijn deze algemene voorwaarden aan de Klant ter hand gesteld en via het aanklikken van een vakje geaccepteerd. Eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van de Klant worden door Partijen nadrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Indien een Zakelijke Klant een bestelling bij FLASKE heeft geplaatst via de telefoon of e-mail worden deze algemene voorwaarden via de e-mail aan de Klant ter hand gesteld.

2.4 FLASKE is niet gebonden aan een Overeenkomst die tot stand is gekomen op basis van een kennelijke vergissing en/of fout van FLASKE, zoals bijvoorbeeld een ongewoon lage prijs.

ARTIKEL 3: Bestelproces & Account

3.1 Om een of meerdere FLASKEs te bestellen dient de Klant persoonlijke gegevens aan FLASKE ter beschikking te stellen voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Deze gegevens dienen altijd actueel en correct te zijn, anders is het mogelijk dat FLASKE de Overeenkomst niet kan uitvoeren.

3.2 De Klant heeft bij het bestelproces de keuze om een Account bij FLASKE aan te maken. Bij een Account hoort een wachtwoord. FLASKE verzoekt de Klant om een sterk wachtwoord aan te maken en het wachtwoord niet met derden te delen. Als de Klant vermoed dat er inbreuk op het Account is gemaakt moet zij FLASKE onmiddellijk op de hoogte brengen via het e-mailadres: info@flaskebottle.com.

3.3 Door de Overeenkomst aan te gaan met FLASKE geeft de Klant FLASKE toestemming om de persoonsgegevens van de Klant te verwerken voor het uitvoeren van de Overeenkomst. De door de Klant verstrekte gegevens worden door FLASKE alleen gebruikt op de wijze zoals aangegeven in het Privacystatement FLASKE, welke te raadplegen is op de Website.

ARTIKEL 4: Prijs & betaling

4.1 De in de Webshop vermelden prijzen zijn inclusief BTW, de verzendkosten binnen Nederland komen voor rekening van FLASKE. Bij verzending naar een adres buiten Nederland zijn er verzendkosten van toepassing welke voor rekening van de Klant komen. De hoogte van deze verzendkosten is afhankelijk van het opgegeven bezorgadres en kunnen apart in rekening worden gebracht.

4.2 De betaling van de Klant aan FLASKE wordt verzorgd via IDeal, Creditcard of Paypal.

ARTIKEL 5: Afhandeling bestelling & levering

5.1 De door de Klant geplaatste Bestelling wordt geleverd op het door de Klant opgegeven besteladres. FLASKE spant zich in om een geplaatste Bestelling zo snel mogelijk te leveren aan de Klant, maar gezien FLASKE voor de bezorging afhankelijk is van een derde partij kan zij niet garanderen dat een Bestelling wordt geleverd in de aangegeven levertijd.

5.2 Wanneer de Klant een Bestelling laat bezorgen buiten de Schengenlanden is het mogelijk dat er bijkomende heffingen, zoals importbelasting in rekening worden gebracht. Dergelijke kosten komen voor rekening van de Klant en de Klant is zelf verantwoordelijk om zich te informeren over dergelijke aanvullende kosten voordat hij een Bestelling plaatst.

5.3 De eigendom van de bestelde FLASKE gaat over van FLASKE naar de Klant op het moment dat de volledige betaling is bijgeschreven op het rekeningnummer van FLASKE.

ARTIKEL 6: Retourbeleid & herroepingsrecht

6.1 In het geval dat de Klant een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, heeft hij recht om de Overeenkomst binnen 14 dagen na ontvangst van de Bestelling geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Hiervoor dient de Klant gebruik te maken van het met de bestellingsbevestiging van FLASKE meegezonden formulier voor ontbinding / herroeping. De Klant kan via info@flaskebottle.com  een nieuw retourformulier aanvragen.

6.2 Wanneer de Klant gebruik maakt van het in artikel 6.1 van deze algemene voorwaarden opgenomen recht is hij verplicht om de te retourneren producten binnen 30 dagen na de retourinstructie van FLASKE te retourneren naar het door FLASKE opgegeven retouradres. De directe kosten van de retourzending komen voor rekening van de Klant.

6.3 FLASKE zal pas na ontvangst van de retourzending overgaan tot terugbetaling van het aankoopbedrag. Het aankoopbedrag zal worden teruggestort op het rekeningnummer dat is gebruikt om de Bestelling te verrichten.

6.4 FLASKE is niet verplicht om over te gaan tot terugbetaling van de aankoopprijs in het geval het product beschadigd is door toedoen van de Klant.

ARTIKEL 7: Privacy beleid

7.1 FLASKE respecteert de privacy van haar klanten en streeft er naar de (persoons)gegevens van de Klant correct en veilig te verwerken. Zie het Privacystatement van FLASKE voor een overzicht van het gehele beleid.

ARTIKEL 8: Klachtenmelding

8.1 FLASKE wil haar service zo veel als mogelijk verbeteren en ontvangt graag feedback van haar klanten. Heb je een vraag, opmerking of klacht over de uitvoering van de Overeenkomst door FLASKE, stuur dan een mail naar info@flaskebottle.com. FLASKE zal je bericht zo snel mogelijk beantwoorden.

ARTIKEL 9: Slotbepalingen

9.1 Indien één of meer bepalingen van de Overeenkomst of van deze algemene voorwaarden niet rechtsgeldig blijken te zijn, zal deze Overeenkomst voor het overige van kracht blijven. Partijen zullen over de bepaling(en) die niet rechtsgeldig is/zijn overleg plegen, teneinde een vervangende regeling te treffen die wel rechtsgeldig is en die zoveel mogelijk aansluit bij de strekking van de (te) vervangen bepaling.

9.2 Geschillen tussen Partijen, daaronder begrepen welke slecht door één van de Partijen als zodanig worden beschouwd, zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot een oplossing worden gebracht.

9.3 Indien Partijen niet langs de minnelijke weg tot een oplossing kunnen komen is de bevoegde rechter van de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht aangewezen om eventuele geschillen te beslechten.

9.4 Op de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag (CISG 11 april 1980) wordt nadrukkelijk uitgesloten.